NTC program karakterišu tri faze sprovođenja. Sastavni deo prve faze su evolutivno podržavajuće aktivnosti koje podrazumevaju kompleksne motoričke aktivnosti uključujući finu motoriku, dinamičku akomodaciju oka, rotaciju, ravnotežu, i kretanje. Drugu fazu NTC programa karakterišu misaone klasifikacije, misaone serijacije i asocijacije, dok treća faza predstavlja rad na razvoju divergentnog i konvergentnog mišljenja, kao i funkcionalnog znanja. Sve tri faze NTC programa se sprovode kroz igru, koja kao intrinzična potreba deteta predstavlja ključni faktor sprovođenja NTC programa. Ove tri faze sjedinjuju senzo-motorni i kognitivni razvoj deteta.

„NTC sistem učenja“ bazira se na razvoju intelektualnih, perceptivnih,  fizičkih,  motoričkih, stvaralačkih sposobnosti darovite dece. Funkcionalno znanje veoma je važno sa aspekta obrazovnog procesa jer se ono procenjuje Pisa testom, ali i novim načinom polaganja male mature na kraju osnovnog ciklusa obrazovanja. Pospešivanjem razvoja detetovih potencijala i stvaranjem stimulativnog okruženja u samom nastavnom procesu putem motivacije,  veoma je značajan faktor u samom razvoju učenika.

Vrši se ukazivanje na mogućnosti poboljšavanja učenja uz muziku, terapija  muzikom – muzikoterapija, zatim predah od učenja uz muzičke pauze; savladavanje maternjeg i nematernjih jezika uz pevanje, pomoć u otklanjanju govornih mana i nedostatka samopouzdanja; korelacija prstiju, ruku, nogu, vrata i drugih delova tela uz zvuke iz žive i nežive prirode i drugo. 

Na radionicama „NTC sistema učenja“ pospešuje se: 

– negovanje i stimulacija intelektualnih sposobnosti dece, razvoj motoričkih sposobnosti i fizičke spremnosti, negovanje opažanja, sticanje funkcionalnih znanja, pamćenja, razvoj samopouzdanja, radoznalosti,  motivacije, kooperacije, individualno izražavanje, uključivanje u rad u malim i većim grupama i timski rad; otkrivanje posebnih talenata, za muziku i umetnost uopšte, pokret, ples, slušnu percepciju, korelaciju pokreta ruku, nogu, i drugih delova tela uz razne zvuke; razvoj pravilnog disanja, korišćenja dijagfragmalnog načina udisanja i izdisanja vazduha.

– poseban doprinos programa ogleda se u primeni zagonetnih priča autora Uroša Petrovića, dobitnika više nagrada za dečju književnost, od kojih spominjemo najznačajnije: „Zmajeve dečje igre“, „Dositejevo pero“ (nagradu dodelio dečji žiri u sastavu od 240 članova po Povelji Ujedinjenih nacija da deca ocenjuju ono što je za njih napisano) i nagrade „Neven“ (za najbolju knjigu iz oblasti popularne nauke za decu). 

Zagonetne priče predstavljaju izuzetnu stimulaciju mašte, stvaralaštva, kreativno rešavanje problema, divergentnog mišljenja.

Radionice  realizuju  NTC sertifikovani predavači koji rade u NTC centru u saradnji sa autorima programa. Svi su iz obraznovnih ustanova sa dugogodišnjom praksom i primenom NTC programa u nastavi.