Najdragocenije razdoblje upravo je vreme do polaska u školu jer je tada razvoj mozga najintenzivniji. Na značaj ovog razdoblja ukazuju i mnoga istraživanja u kojima je jasno naznačeno da vreme i trud koji ulažemo u edukaciju deteta u ranom uzrastu ima daleko veći uticaj, nego kad to činimo u kasnijem razdoblju.
Upisujemo uzrasne grupe:
U radu sa decom do sedam godina akcenat je na prve dve faze programa, odnosno na Stimulaciji razvoja neuronskih veza i puteva i Stimulaciji razvoja misaonih procesa. Stoga, polaznici Mini 4 grupe će na radionicama, kroz niz aktivnosti koje obuhvataju poligone i pokretne igre, biti u prilici da vežbaju koordinaciju pokreta, finu i krupnu motoriku, koordinaciju oko-ruka, refleks, slušnu pažnju, preciznost pokreta, memoriju i grafomotoričke sposobnosti.
Deca će kroz igru i timski rad usvojiti pojam broja i brojevnog niza, upoznaće se sa pojmom skupa i osnovnim geometrijskim oblicima, učestvovaće u govornim vežbama, meriti dimenzije različitih predmeta, saznati šta su to slogovi i kako se vrši analiza i sinteza reči. Pored toga, deca će upoznati simbole, tradicionalnu muziku i obeležja različitih država, osnovne prostorne relacije, relacije veliko/malo, odnos dela i celine, delove tela, biljni i životinjski svet, klasifikacije ukusa, svojstva vode… Navedene pojmove deca će usvajati primenom osnovnih NTC tehnika uz stalan podsticaj da usvojene informacije povezuju kroz procese misaonih klasifikacija, serijacija i asocijacija, kako bi, na taj način, razvijali svoje funkcionalno razmišljanje.
U radu sa decom starijom od sedam godina akcenat je na trećoj fazi programa, odnosno na Stimulaciji razvoja funkcionalnog razmišljanja. Stoga će se u radu sa polaznicima I,II,III I IV razreda na radionicama obavljati složenije vežbe i društvene igre: nelogične priče, slikovno-asocijativni prikazi, sakrivanje reči u rečenici, NTC pitalice, NTC šifre, NTC rebusi, paralelne asocijacije, misaone klasifikacije i serijacije, konvergentno i divergentno mišljenje, povezivanje i zaključivanje.
Deca će se kroz igru i timski rad upoznati sa državama sveta, njihovim zastavama, simbolima, sa glasovima, slovima i principom formiranja reči, mitološkim bićima, materijalima i različitim oblicima. Saznaće više o odnosu skupa i elemenata skupa, o prostornoj orijentaciji, odnosima između brojeva (veće/manje, parno/neparno, prethodnik/sledbenik), o tome kako se pišu razglednice, kako izgleda lanac ishrane, o tome koje vremenske odrednice postoje i još mnogo toga. Pored toga što će naučiti mnogo novih i zanimljivih stvari, deca će biti ohrabrena da primenjuju NTC tehnike i samostalno kreiraju svoje primere sa ciljem da se osposobe da iste te tehnike primenjuju i svakodnevno, prilikom učenja za školu. Uz sve navedeno, svaka radionica sadržaće i segment NTC fastbrain games, odnosno pokretnih igara, kroz koje će biti povezano razmišljanje uz pokret i segment NTC društvenih igara, koje su osmišljene tako da pomažu intelektualni razvoj dece.
Sve starije grupe imaju složeniji program i složenije pokretne igare, kroz koje će biti povezano razmišljanje uz pokret i segment NTC društvenih igara, koje su osmišljene tako da pomažu intelektualni razvoj dece a od kojih je jedna igra osmišljena da se pomoću nje deca uče osnovama šaha.
Pored toga što će naučiti mnogo novih informacija, deca će biti ohrabrena da primenjuju NTC tehnike i samostalno kreiraju svoje primere sa ciljem da se osposobe da iste te tehnike primenjuju i svakodnevno, prilikom učenja za školu. Tokom radionica, deca će pojedine definicije ili delove lekcija obrađivati uz pomoć predavača.
Preuzeto sa sajta www.ntcucenje.com
Smart edu&ca Subotica NTC program realizuje u sklopu centara NTC centar Subotica i NTC centar Sombor.