Predavanje u Somboru – FUNKCIONALNO ZNANJE

Na socijalni razvoj učenika u školi utiču brojni faktori, među kojima su posebno važni ličnost nastavnika, nastavni sadržaji, metode i oblici nastavnog rada, organizacija i uslovi školskog života i rada.

Poznata je činjenica da se u okviru redovnog školskog sistema malo pažnje obraća na darovite učenike, te da oni ne retko završe obrazovanje neprimećeni i bez dodatnog podsticaja. Ovaj problem je pogotovo ozbiljan kada se uzme u obzir da mnogi mladi uspešni ljudi napuštaju zemlju upravo iz razloga

što nemaju dovoljno prostora za razvoj i napredak u svojoj zemlji. Iz tog razloga rano otkrivanje i pravilno usmeravanje darovitih učenika može veoma pozitivno uticati na same učenike i njihove porodice, ali i na lokalnu zajednicu i državu u celini.

 

Briga o darovitim učenicima danas predstavlja brigu za razvoj nauke, kulture, socijalnog života sutra, kako pojedinca tako i sredine u kojoj živi. Kultura slobodnog vremena zavisi od kvalitativnih vrednosti i njegovog sadržaja. U mogućnosti smo da obogatimo svakodnevni nastavni proces sa Sekcijom NTC sistema učenja i time dečiji potencijal potkrepimo i razvijamo. Zahtevi savremenog socijalnog i ekonomskog okruženja zahtevaju individualizaciju obrazovnih usluga pa je neophodan dodatni rad sa decom koja poseduju kapacitet viših saznajnih mogućnosti. Darovita i talntovana decu su sposobna za velika postignuća. Da bi mogla realizovati svoje mogućnosti i ostvariti maksimalan doprinos za sebe i za društvo, imaju potrebu za diferenciranim programom, a NTC sistem učenja je jedan od njih, dopunjuje okvire koje omogućuje redovni školski program.

 

Autor „NTC sistema učenja“ su dr Ranko Rajović predsednik Komiteta svetske Mense za darovitu decu i koautor programa je dečiji pisac Uroš Petrović dobitnik mnogobrojnih nagrada između ostalih i „Dositejevo pero“.

Funkcionalno znanje veoma je važno sa aspekta obrazovnog procesa jer se ono procenjuje Pisa testom, ali i novim načinom polaganja male mature na kraju osnovnog ciklusa obrazovanja. Takođe, dokazano je da je funkcionalno znanje direktno povezano sa bruto društvenim dohotkom pa samim tim i ukupnim prosperitetom jedne države. Osnovne ideje i principi ovog programa, kao i rezultati njegove primene u praksi obezbeđuju internalizaciju i afirmaciju društveno poželjnih socio-kulturnih vrednosti, budući da je to način koji svoj deci donosi veliki podsticaj u intelektualnom razvoju.

Primena NTC sistema učenja u nastavi pomaže u stimulisanju mentalnog razvoja dece (promena navika i načina primene znanja). NTC programom se razvijaju i prate dečije (u različitoj meri) ispoljene sposobnosti, talenti, sklonosti i različite potrebe. Konstruktivna uloga predavača je i podrška roditeljima, nastavnicima i drugim razvojno podsticajnih partnera u interakciji sa decom da se odvija u kontekstu šire socijalno-kulturne sredine i dominantnih vaspitnih obrazaca ponašanja i vrednosti društva. Činjenica je da postoji jasna i snažna potreba za sistematskom podrškom roditeljima u procesu otkrivanja, identifikovanja, podržavanja i podsticanja darovite dece i ostvarivanju njihovih potencijala.

Program se primenjuje i sprovodi i van Srbije ( Prag, Brno, Ljubljana, Kopar, Bazel, Gorica, Veles, Zadar…), kao i širom naše zemlje.

Verujemo da će i Sombor perspektivan i moderan grad prepoznati važnost podržavanja ovakvog programa sa svojom decom.

Tribina (otvorenog tipa) je održana 09. oktobra 2017.godine u velikoj sali Gradske kuće u Somboru. Predavač je autor programa dr Ranko Rajović, tema NTC sistem učenja.

Više o programu na sajtu www.ntcucenje.com

Preuzeto sa: sombor.tv